Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Duiven

VOOR ELKAAR MET ELKAAR

Dat is de slogan waarmee SP Duiven de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in gaat. Want een beter, socialer en zorgzaam Duiven doen we voor elkaar en met elkaar!

Sinds 2010 zit de SP in de Duivense gemeenteraad, eerst met één zetel en vanaf 2014 met drie zetels. We zijn dus gegroeid en dat laat zien dat ook in Duiven behoefte is aan een vuist tegen het rechtse geluid. Met een sterke SP kunnen we onze gemeente nog socialer, beter en mooier maken!

De SP zal zich in onze gemeente ook de komende raadsperiode blijven inzetten om onze plannen en ideeën, gebaseerd op de drie SP kernwaarden: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid, zoveel mogelijk te realiseren. Als het nodig is om daarvoor in het college zitting te nemen zullen wij zeker ook die verantwoordelijkheid nemen om onze idealen ten uitvoer te brengen.

Lijsttrekker: Gerard Wassing

Voor elkaar en met elkaar. Zo moet het in Duiven! 

Gerard is anesthesiemedewerker en ziet dagelijks de negatieve gevolgen die de marktwerking heeft in de zorg. ‘Mensen kunnen hun premie of eigen risico niet betalen, mijden noodzakelijke zorg of komen in de schulden. Ik wil me inzetten voor betere armoedebestrijding en erop toezien dat mensen de juiste hulp van de gemeente krijgen. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen in een goed en betaalbaar huis kan wonen zonder eerst jarenlang op een wachtlijst te moeten staan.’

1. Gerard Wassing

Anesthesiemedewerker

Meer informatie

2. Wilma Daams-van Geijn

Vakbondsbestuurder FNV

Meer informatie

3. Carlo Veraart

Databeheerder

Meer informatie

4. Hielko Plantenga

Medewerker PostNL

Meer informatie

5. Wilco ten Wolde

Automatiseerder

Meer informatie

6. Kees van den Brink

7. Luzette de Groot-Wijman

8. Willy Velmans

9. Willem Brugman

10. Truus Ursem

11. Paul Huijer

12. Harm Jan Hartwig-Willemsen

13. Angela Veraart-van Essen

14. Willeke Meijer-van Alst

15. Marieke Willemsen-Hartwig

Investeren in de buurten

Als het goed gaat in de buurt, gaat het ook goed met de mensen die er wonen. Daarvoor is een veilige woonomgeving nodig met voldoende speelruimte voor kinderen en goed onderhouden groenvoorzieningen. Ook moeten buurtactiviteiten ondersteund worden, moet er waar mogelijk een buurthuis zijn en moeten bewoners, wijkraden en buurtverenigingen echt wat te zeggen hebben. 

Zorgen voor elkaar

Meer aandacht voor eenzame ouderen en meer ondersteuning van mantelzorgers, actief aan de slag met armoedebestrijding en een laagdrempelige en betaalbare toegang de sport en het verenigingsleven.

Betaalbaar wonen

Huisvesting is een basisvoorziening. Daarom willen we meer betaalbare, duurzame en goede huur en koopwoningwoningen voor starters, jongeren en ouderen. Woningen die eerlijk verdeeld zijn over Duiven, Groessen en Loo en waarin je zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunt leven. 

Een duurzame samenleving

We zetten ons de komende jaren in voor een energiezuinige en klimaatvriendelijke gemeente. Zo’n gemeente adviseert, stimuleert en helpt bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.

SP Duiven verkiezingsprogramma 2018-2022

VOOR ELKAAR MET ELKAAR

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Download hier het hele verkiezingsprogramma.

Wat wil de SP?

Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden we. Een zware klus, want de grote politieke partijen voeren landelijk en lokaal een beleid dat leidt tot afbraak van het publieke domein en steeds grotere tegenstellingen. Rijken worden rijker en mensen die weinig hebben, krijgen het steeds moeilijker.

Van de mogelijkheden die we als samenleving hebben, wordt momenteel volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt. Doen we dat wel, dan kunnen we iedereen een echte kans geven zijn of haar geluk maximaal na te streven. Dan kan de overheid de omstandigheden tot stand brengen waarin zaken als recht op werk, recht op een fatsoenlijk inkomen of, indien nodig, een goede sociale uitkering echt bestaan. Net als recht op goed en gratis onderwijs en een goede gezondheidszorg. Het is onzin om te beweren dat zoiets niet kan. Als we mensen op de maan kunnen zetten, moet het in de 21ste eeuw ook mogelijk zijn de samenleving fatsoenlijk in te richten in plaats van steeds verder terug te vallen in 19deeeuwse wantoestanden, waar de kloof tussen arm en rijk ook heel groot was en sociale voorzieningen ver te zoeken.

WAT WIL DE SP IN DUIVEN

Sinds 2010 zit de SP in de Duivense gemeenteraad, eerst met één zetel en vanaf 2014 met drie zetels. We zijn dus gegroeid en dat laat zien dat ook in Duiven behoefte is aan een vuist tegen het rechtse geluid. Ook in deze gemeente zijn er veranderingen teweeg gebracht die veel negatieve gevolgen hadden voor de mensen en de samenleving. Solidariteit en sociale rechtvaardigheid is ernstig onder druk gezet. Want naast de crisis, die voelbaar is geweest voor heel veel gezinnen, hebben juist ook de mensen, die van zorg afhankelijk zijn, grote klappen gehad door de bezuinigingen op zorg die het vorige kabinet Rutte had doorgevoerd. Opkomen voor iedereen, in het bijzonder voor de zwakkeren in onze samenleving, is wat wij doen. En zo is, dankzij de SP, het armoedebeleid, de juiste uitvoering van de WMO en de participatiewet op de politieke agenda van onze gemeente gezet.

De SP zal zich in onze gemeente ook de komende raadsperiode blijven inzetten om onze plannen en ideeën, gebaseerd op de drie SP kernwaarden: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid, zoveel mogelijk te realiseren. Als het nodig is om daarvoor in het college zitting te nemen zullen wij zeker ook die verantwoordelijkheid nemen om onze idealen ten uitvoer te brengen.

1. Bestuur

1.1    Transparantie

Er mogen geen vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvinden tenzij daar goede redenen voor zijn die  waarin altijd wordt gekeken naar het belang van de bevolking

Iedere gemeenteraad- en commissievergadering is via internet thuis te volgen. De gemeente moet zich financieel kunnen verantwoorden naar haar burgers door een open boekhouding die voor iedere burger in te zien is.

1.2    Besluitvorming

Bij beslissingen altijd onderzoeken wat de burger en ondernemer wil! Dit kan gebeuren via buurtonderzoek, het raadplegen van de wijkraden, buurtverenigingen, het bedrijfsleven en ondernemingsverenigingen,  sportclubs en andere verenigingen.

1.3    Stimuleren van burgers voor deelname aan politieke avonden

De burgers van de gemeente Duiven moeten direct contact kunnen hebben met hun bestuurders. Wij pleiten ervoor dat burgers gestimuleerd worden voor deelname aan de politieke avonden en dat zij hierover goed geïnformeerd worden.

1.4    Een raadgevend referendum bij belangrijke beslissingen

Wij zijn voorstander van referenda bij belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling. Het referendum, mede georganiseerd op initiatief van de SP, voor het “centrumplan” liet zien dat, door burgers in besluitvorming te betrekken, er meer draagvlak voor belangrijke en moeilijke beslissingen ontstaat. En op haar beurt laat de gemeente zien rekening te willen houden met de wensen en betrokkenheid van haar inwoners.

1.5    De gemeenteraad controleert en stuurt waar nodig bij

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, re-integratie) heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij gemeenten. Zorgtaken worden vaak uitgevoerd door bedrijven die werken voor verschillende gemeenten. We willen dat de gemeenteraad meer te zeggen krijgt over de bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren.

1.6    Invoering  ‘Roemernorm’

In veel gemeenten heeft de decentralisatie geleid tot meer inhuur van dure externe medewerkers. Daardoor gaat geld dat bedoeld is voor zorg en ondersteuning naar dure consultants en managers. De ministeries hebben een ‘Roemernorm’, waarbij maximaal 10 procent van de totale personeelskosten wordt uitgegeven aan externen. Dat heeft de inhuur flink verlaagd. Ook in onze gemeente willen wij de ‘Roemernorm’ gaan invoeren.

2. Een eerlijk delend Duiven

2.1    Informatie sociale zekerheid

Er moet actief informatie verstrekt worden over de financiële en materiële mogelijkheden voor de mensen met een financieel minimum. Daarnaast moet het de verantwoordelijkheid van het ‘Loket WWZ’ zijn dat iedereen die hulp nodig heeft de volledige ondersteuning krijgen die binnen onze gemeente mogelijk is. Wij pleiten voor een gemeentelijk steunpunt waarin burgers terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning in relatie met de gemeentelijke en landelijke sociale voorzieningen.

De gemeente moet zich inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan: goede voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet, voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten.

 2.2   Minimaregelingen

Wij vinden dat alle mensen met inkomen tot 120% van het bijstandsniveau in aanmerking moeten kunnen komen voor de minimaregelingen van onze gemeente. De minimaregelingen bestaan o.a. uit de Gelrepas, collectieve ziektekostenverzekering, diplomazwemmen, meerkosten chronische ziekte en/of beperkingen en bijdrage duurzame gebruiksgoederen.

2.3    Armoedebestrijding

Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. Wij handhaven de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 120 procent van het minimumloon. Wij willen een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten.

Geld dat gemeenten voor het bestrijden van (kinder)armoede krijgt moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af hoe deze gelden besteed zijn.

De gemeente heeft mogelijkheden om armoede binnen de gemeente te bestrijden en wij willen dat deze maximaal worden ingezet. We willen voorkomen dat mensen zich in de schulden steken en als schuldhulpverlening nodig is moet deze zoveel mogelijk mensen bereiken en een weg naar een nieuwe toekomst wijzen.

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak, die vaak uitgevoerd wordt door een kredietbank die voor meerdere gemeenten werkt. Wij zijn voor goede schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, waar iedereen met schuldproblemen terecht kan, zonder wachtlijsten, met aandacht voor het voorkomen van schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus is de verkeerde weg.

De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen.

Er worden een witte en een zwarte lijst van bewindvoerders opgesteld. Er wordt alleen doorverwezen naar bewezen bonafide bewindvoerders.

Er wordt maximaal ingezet op armoedebeleid: gratis sport en cultuur voor minima, een gratis ID-kaart, voedselbank, kostenvergoeding voor scholieren, een gratis bezoek aan de dierenarts en/of een bijdrage aan kinderopvangkosten. Bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel moeten extra worden vergoed, omdat de ervaring is dat deze bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen.

Het kindpakket voor kinderen die in armoede opgroeien moet maximaal zijn, met o.a. kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. De gemeente zorgt voor gratis schoolzwemmen.

2.4    Ondersteunen voedselbank en andere particuliere initiatieven

Particuliere initiatieven, die mensen op bijstandsniveau helpen rondkomen, dienen te  kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.

3. Zorg

3.1    Recht op zorg voor iedereen

Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen worden voorzien. Wij pleiten daarom voor een recht op zorg. We pleiten voor behoud van onze lokale zorgverzekering, in ieder geval voor de laagste inkomens, zonder eigen risico. We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg).

Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. Wij willen van Duiven een ‘marktwerkingvrije gemeente’ maken als het om zorg gaat. Wij stellen daarom voor dat er niet-verplicht aanbesteed wordt. De (jeugd)zorg die nodig is, wordt ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan in zee met aanbieders zonder winstoogmerk.

We oormerken onze zorggelden. Als er aan het eind van het jaar een onderschrijding van de begroting is (d.w.z. er is meer begroot dan uitgegeven), dan blijft het geld binnen de WMO en beschikbaar voor zorg.

Het bestrijden van eenzaamheid is een preventietaak waar de gemeenten toe verplicht zijn volgens de Wet publieke gezondheid.  Hiervoor moet goed beleid voor gemaakt worden waar de SP goede plannen voor heeft.

3.2    De schaal van de buurt

We geloven in kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk, in plaats van grote instellingen. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente. Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg.

3.3    Zorgverleners en mantelzorgers

Bij een faillissement of een nieuwe gunning ontstaat vaak discussie over de overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Wij pleiten voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. Dit is vast te leggen in de aanbestedingsvoorwaarden. Dit zorgt er ook voor dat de relatie tussen thuiszorgmedewerker en cliënt (de ‘koppeltjes’) in stand blijft. De alfaconstructie is verboden.

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. In Duiven is Mikado het mantelzorgsteunpunt. Hier kunnen mantelzorgers advies en ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat. Mikado moet als mantelzorgsteunpunt vanuit de gemeente alle ondersteuning krijgen om deze belangrijke taak te kunnen blijven uitvoeren.

3.4    Eerstelijns zorg in alle drie de dorpskernen

Door de toenemende vergrijzing in de dorpskernen is de behoefte groot aan eerstelijns zorg zoals huisarts, fysiotherapie en thuiszorg. Wij vinden daarom dat er vanuit Groessen en Loo een huisarts goed bereikbaar moet zijn. Daarnaast moeten er voorwaarden geschapen worden die bewerkstelligen dat bewoners van Groessen en Loo op een makkelijke manier gebruik kunnen maken van de zorg in de gemeente Duiven. Het behoud van de buurtbus of een andere vorm van lokaal vervoer zou daarvoor een uitkomst kunnen zijn.

3.5    Goede tarieven voor goed werk

Tarieven voor zorg moeten vastgesteld worden op basis van een goede kwaliteit van zorg en niet voor de laagste prijs. De zorg is immers geen markt. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen.

Recent is er een nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke zorg vastgesteld. In de cao VVT (Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) is de loonschaal FWG 10 komen te vervallen en is er nu één loonschaal voor de huishoudelijke zorg op het niveau van FWG 15. Hier moeten gemeenten dus ook hun tarieven op baseren en zorgorganisaties moeten dit aan hun werknemers betalen.

We pleiten ervoor dat ervaren beroepskrachten, zoals de wijkverpleegkundige, de indicatie stelt. Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of gemeenteambtenaren, die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid, beslissen welke zorg nodig is.

3.6    Gezond op school

Wij vinden een logopedist, een diëtist en een jeugdarts op school van groot belang. Deze voorzieningen moeten voor de ouders en kinderen laagdrempelig en dus makkelijk toegankelijk zijn.

Sport in het lager en middelbaar onderwijs moet door docenten met speciale sportbevoegdheid gegeven worden. Hiervoor zien wij een grote rol weggelegd voor vakleerkrachten en de combinatiefunctionarissen van ‘BOSS’.

Kinderen die speciale aandacht nodig hebben moeten dit krijgen van speciaal gekwalificeerd personeel in niet te grote klassen.

Kinderen moeten onderwijs krijgen in een school met een goede luchtkwaliteit, schone toiletten en klaslokalen. Het onderhoud en schoonmaak van de scholen is iets waar niet op bezuinigd mag worden.

3.7    Gezonde vrije tijdsbesteding

Er is een toenemende mate sprake van een ongezonde levensstijl bij jong en oud. Obesitas (extreem overgewicht) als gevolg van te weinig bewegen en ongezond eten is een ernstig probleem geworden. Door onze kinderen goede voorlichting te geven, grenzen te stellen aan de kantinesnacks op de scholen en sport laagdrempelig aan te bieden kan dit probleem effectief worden aangepakt. Ook pleiten wij voor terugkeer van zwemles op school. Voor de ouders die met minder dan 120% bijstandsniveau moeten rondkomen is de "Gelrepas" een mogelijkheid om met het hele gezin te sporten.

4. Een veilig Duiven

4.1    Toezicht op station en openbare ruimte

Wij waren blij met de toezichthouders op het station. Helaas is dit project gestopt en is er op het station een toename van fietsvernieling, diefstal en verminderd gevoel van veiligheid. De toezichthouders waren ook aanwezig in het dorpscentrum en spraken daar mensen aan die zich niet aan de regels hielden. In Duiven zijn er drie BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) aangesteld maar dat is onze optiek te weinig. Wij pleiten voor uitbreiding van deze handhavers die regelmatig op station en andere openbare ruimten te vinden zijn.

4.2    Veiligheid op de weg

Veiligheid op de weg begint door de jeugd al vroeg te wijzen op de gevaren van het hedendaags verkeer. Het basisonderwijs heeft verkeersonderwijs, maar op het moment dat kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan krijgt dit geen vervolg. Wanneer scholieren in het donker zonder licht fietsen, krijgen ze daarvoor direct een bekeuring. Vervolgens fietsen ze verder door zonder licht. Wat beter werkt is het organiseren van een  mobiel service team, in samenwerking met de BOA’s en politie. Naast dat zij fietsen controleren en daar waar mogelijk ook reparaties verrichten, gaan ze ook langs de scholen om voorlichting te geven. Zo bevorder je de fietsveiligheid.

5. Een lerend Duiven

5.1    Onderwijs voor iedereen

Wij vinden dat iedereen, ongeacht geloof, kleur of afkomst, recht heeft op onderwijs en staan openbaar onderwijs voor.

5.2    Integratie onderwijs en werken

Wij  willen stages van leerlingen in de zorg/bedrijfsleven in en rond Duiven bevorderen. Hiervoor is het van belang dat er een goed contact is tussen de onderwijsinstanties, bedrijfsleven en de gemeente.

Uitbreiding van de roefeldag van basisschool naar voortgezet onderwijs kan ertoe bijdragen dat leerlingen zich duidelijker een beeld vormen van wat zij met hun studie willen bereiken.

5.3    Integratie onderwijs en nieuwe media

Wij vinden dat er volop gebruik gemaakt moet worden van de kansen die nieuwe media en technologieën bieden. E-learning en BYOD (Bring Your Own Device) maken dit onder andere mogelijk. Wij willen dat kinderen waarvan de ouders leven van 120% bijstandsniveau vanuit de minimaregelingen voorzien worden van een laptop of een tablet.

6. Een werkend Duiven

6.1    Bevorderen van de kleine middenstand

De kleine middenstand is een bedreigde bedrijfstak. Grote ondernemingen domineren tegenwoordig het straatbeeld, omdat kleine bedrijven niet op kunnen tegen de oneerlijke concurrentie. Daarom pleiten wij voor maatregelen die het starten van kleine ondernemingen stimuleren. Dan denken we onder andere aan  mogelijkheden voor huursubsidie, erfpacht voor beginnende ondernemers en maximale maten voor supermarkten. Het succes van ons centrum is voornamelijk afhankelijk van het MKB. Door een permanente zondagsopenstelling, waar de  SP overigens geen voorstander van is, kan het voor de kleine middenstander noodzakelijk zijn om naar andere manieren van ondernemen te kijken. Wij vinden dat de gemeente hierin een adviserende en coachende rol mag spelen.

6.2    Mensen begeleiden naar werk

We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges, of door samen met de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren.

Wij willen dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte werkplekken.

De sociale werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienst doen als leer-werkplaats en als een plek om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’). De gemeente volgt daarbij de landelijke cao sociale werkvoorziening.

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het niveau van de entree-opleiding van het MBO niet kunnen halen, uitvallen op MBO 2-3-4 of vanuit Pro-VSO de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).

Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet buiten de boot vallen.

Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten worden vergoed en kinderopvang tijdens sollicitatiegesprekken wordt mogelijk voor werkloze minima.

Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een ander vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten.

Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet verdringen.

6.4    Transparantie financieel beleid

Het financieel plaatje moet voor iedereen in onze gemeente inzichtelijk zijn. Het zou mooi zijn wanneer de burgers door zowel de Duivenpost als de website van de gemeente maandelijks op de hoogte gesteld worden van inkomsten en uitgaven en welke bedragen er met investeringen gemoeid zijn. Ook moet het duidelijk welke financiële “potjes” er in Duiven zijn.

Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat er voor belangrijke en omvangrijke investeringen referenda gehouden worden. (Zie punt 1.4)

7. Een bewoonbaar Duiven

7.1    Visie op wonen

De gemeente Duiven moet een visie ontwikkelen over een langere periode over wonen en welke richting zij daarmee wil ingaan. Daarbij moet de demografische ontwikkeling centraal staan zodat onze gemeente voor iedereen aantrekkelijk is om in te wonen: voor jong en oud en voor iedere portemonnee door voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen en uitgebreide doorstromingsmogelijkheden. Er moet een actief anti-leegstandbeleid komen waarbij de gemeente een leegstandsverordening vaststelt.

7.2    Betaalbaar wonen

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. Ook de woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de afgelopen jaren over de hele linie gestegen. Want naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten gestegen. Wij zetten ons ervoor in om dat tij te keren.

Huurders krijgen meer zeggenschap over hun woning. Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen en over huurverhogingen.

Er zijn veel huurders die een te hoge huur betalen in verhouding tot het inkomen. Wij zorgen ervoor dat deze huishoudens, die wel eens ‘dure scheefwoners’ worden genoemd, huurkorting krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Utrecht en Amsterdam waar onze SP-wethouders dit hebben geregeld.

7.3    Goede en duurzame huizen

Wij willen dat er altijd voldoende sociale woningbouw wordt opgenomen in elk nieuwbouwproject. We werken aan een juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten en wijken.

Op sommige plaatsen zijn er nu lange wachtlijsten om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Daarom is het extra belangrijk om meer bij te bouwen.

Het aanbod sociale huurwoningen mag niet verminderen. Verkoop van huurhuizen mag daarom alleen plaatsvinden in wijken waar het aandeel sociale huur nu erg hoog is.

Sloop van sociale huurhuizen voorkomen we indien renovatie een reële optie is.

7.4    Meer voorzieningen in Groessen en Loo

Groessen en Loo zijn twee dorpskernen met een eigen karakter. De bewoners vormen een hechte gemeenschap met veel activiteiten. Wat er ontbreekt is een aantal voorzieningen die het leven, voor met name ouderen, wat aangenamer kunnen maken. Wat wij graag gerealiseerd willen zien is dat de bewoners de mogelijkheid hebben geld op te nemen middels een mobiele pinautomaat. Wij willen het behoud van de buurtbus of een alternatieve mogelijkheid van lokaal vervoer stimuleren zodat ook inwoners van Groessen en Loo gemakkelijk het centrum van Duiven kunnen bereiken.

Ook jongeren dienen er een plek te hebben met goedkope huur- en koopwoningen.

7.5    Verkeersveiligheid

Rotonden dragen bij aan de veiligheid van de verkeersdeelnemer. Daarom vinden wij dat er, op belangrijke kruispunten zoals op de rijksweg t.h.v. de Action en op de Zuidsingel, een rotonde gerealiseerd wordt.

Wij vinden dat er op regelmatige basis snelheidscontroles worden gehouden op plekken waar fietsers en voetgangers het kwetsbaarst zijn. Er is geregeld sprake van snelheidsoverlast in de buurt van scholen, het aanrijden bij rotondes en fietsoversteekplaatsen waarbij er ook ongelukken hebben plaatsgevonden.

7.6    Stimuleren inspraak bewoners bij besluiten over hun leefomgeving

Elke wijk in Duiven moet een visie hebben, een soort masterplan, opgesteld in samenspraak met haar bewoners. In dit masterplan moet de leefbaarheid centraal staan, waarbij er bij financiële investeringen er in de eerste plaats naar bewoners en buurt geluisterd wordt.

Wij vinden dat burgers uitgenodigd moeten worden op politieke avonden wanneer er beslissingen genomen worden die de leefomgeving van hen betreffen.

7.7    Openbaar vervoer vermindert files

Dit is een simpel feit: meer forenzen in trein of bus verminderen de files. Openbaar vervoer moet voor studenten en 65 plussers gratis zijn.

Daarnaast moeten forensen gestimuleerd worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook moet het openbaar vervoer voldoende capaciteit hebben en goed georganiseerd zijn. Wij hebben op provinciaal niveau goede plannen voorgesteld die voor een deel al zijn overgenomen. Wij dringen er bij de provincie nogmaals op aan om werk te maken van het complete dubbelspoortraject in de Achterhoek.

7.8    Onderhoud van openbaar groen

Duiven is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden.

Het openbaar groen is onmisbaar om een buurt of een wijk leefbaar te houden. Op het onderhoud ervan is inmiddels al veel bezuinigd hetgeen tot veel klachten heeft geleid. Slecht groenonderhoud geeft al snel een verpaupert buurtbeeld en een onveilig gevoel. Wij zien graag het groenonderhoud weer terug op het niveau van voor 2010.

Bij openbaar groen denk je ook aan een speelweide of speeltuin. Wij vinden dat er voldoende speelmogelijkheden voor de kinderen in de buurt of wijk moeten zijn. (Zie punt 10.3)

8. Een duurzaam Duiven

8.1    Alternatieve energie

Wij zijn voor ontwikkeling en gebruik van alternatieve energie.

Wij zijn voorstander van het gebruik van zonnepanelen op openbare gebouwen. De gemeente kan hiervoor zelf het goede voorbeeld geven om de gebouwen die door de gemeente beheerd worden zo veel mogelijk klimaatneutraal te laten zijn.

Door het plaatsen van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s zou de gemeente een positieve bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van het elektrisch vervoer.

De gemeente stimuleert en faciliteert bedrijven en particulieren bij het verduurzamen van woningen en gebouwen. De gemeente promoot en adviseert de bedrijven en particulieren over energiebesparing en duurzame opwekking.
Subsidieregelingen voor alternatieve energie zoals de landelijke SDE regeling (Stimulering Duurzame Energie) inzetten in de sociale woningbouw, zodat deze woningen duurzamer worden, de woonlasten lager worden en het wonen er aantrekkelijker wordt. Wij pleiten voor afspraken hierover tussen gemeente en  Vivare of andere woningcorporaties om dit te realiseren.

8.2    Diervriendelijkheid

Wij willen geen megastallen in de gemeente Duiven. Los van het feit dat het de diervriendelijkheid teniet doet, zorgt het ook voor stank, fijnstof, gezondheidsproblemen en vervoersoverlast van de woonomgeving.

8.3    Duiven schoon

Er moet strijd gevoerd worden tegen het zwerfvuil, hondenpoep en andere bronnen van vervuiling. We zien hier een grote rol weggelegd voor onze BOA’s, die laagdrempelig bereikbaar zijn.

Er zouden in Duiven op alle centrale plekken afvalbakken moeten staan.

Jong geleerd is oud gedaan. Het onderwijs moet milieu en samenleving uitgebreid opnemen in het lespakket. Jongeren (en ook ouderen) die betrapt worden op wegwerpgedrag moeten hierop worden aangesproken en bij herhaling in een programma komen waarin zij gaan opruimen.

Wij zijn van mening dat er in Duiven nooit geboord mag worden naar schaliegas zolang het niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van het zogenaamde “Fracking”.

Met de komst van de A15 pleiten wij voor een fijnstofmeetpunt in Duiven, temeer er nu steeds meer aan het licht komt hoe schadelijk fijnstof, afkomstig van de auto's en vrachtwagens op de snelwegen, kan zijn voor mensen.

9. Een cultureel Duiven

9.1    Sport en bewegen

Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te sporten, zoals gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen, worden toegankelijk voor sportactiviteiten. Schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sportende en spelende kinderen.

Er wordt in nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden met voldoende groen, sport en speelmogelijkheden. Kinderen krijgen voldoende ruimte om buiten te spelen. Daarom willen we dat 3 procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat.

Wij gaan wandelen en fietsen in en rond onze gemeente aangenamer, sneller en veiliger maken. Dat doen we door het ontwikkelen van doorgaande verkeersluwe routes, met zo weinig mogelijk hinder van kruisend autoverkeer. Zo wordt bevorderd dat mensen zich te voet of met de fiets naar werk, school, winkelcentrum of sporthal kunnen verplaatsen.

We geven sportverenigingen meer zeggenschap. Wij willen de invloed van de gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties op het beheer vergroten. De financiële winst van zelfbeheer komt ten goede aan de sport en verdwijnt niet in de gemeentekas.

Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door vakleerkrachten. (Zie punt 3.6) Scholen die hier niet aan voldoen worden geadviseerd om ook met deze norm te gaan werken. Daarnaast stimuleren we scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden en/of mee te doen aan The Daily Mile.

Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Zoveel mogelijk kinderen horen het zwem-ABC te halen om ook veilig in open water te kunnen zwemmen. We zetten weer stappen in de richting van het herinvoeren van schoolzwemmen voor ieder kind.

Er komen aangepaste sportmogelijkheden in ouderen- en zorginstellingen. Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.

De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking.

9.2    Kunst, sport en cultuur voor iedereen

We gaan het subsidiebeleid herevalueren, waarin de aandacht komt te liggen op een eerlijke verdeling. Daarnaast wordt er gestimuleerd de Gelrepas voor uitoefening van hobby’s, sport en bezoek aan theater en bioscoop te gebruiken.  Voor ons is  de Westervoortse en Duivense gemeentelijke samenwerking  ook in geval van sport, kunst en cultuur onontbeerlijk en kunnen burgers gebruik maken van elkaars faciliteiten.

We zien graag uitbreiding van de vakantiesportweek naar alle schoolvakanties.

Sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en de bibliotheek dienen zo nodig te kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.

9.3    Jongeren en cultuur

Het is essentieel dat leerlingen op alle scholen kennismaken met kunst en cultuur. Goede kunsteducatie is de beste manier om deelname aan cultuur te vergroten. Belangrijk is dat jongeren met diverse vormen van cultuur in aanraking komen, om zo uit te vinden waar hun interesses liggen. Binnen het Duivense cultuuraanbod moet voldoende rekening gehouden worden met jongerencultuur. Popmuziek, verreweg de populairste podiumkunst, moet voldoende aandacht krijgen.

9.4    Facilitair beheer

De sportverenigingen zouden beter gebruik kunnen maken van de bestaande faciliteiten. Daarnaast moeten de verenigingen gebruik maken van elkaars faciliteiten.

10. Een geintegreerd Duiven

10.1  Discriminatie en uitsluiting

Segregatie wordt bestreden. Er wordt gestreefd naar gemengde wijken en scholen. Met scholen worden hierover afspraken gemaakt.

Discriminatie op afkomst, leeftijd of seksuele oriëntatie wordt niet getolereerd in de gemeente. Horeca die wel discrimineert, wordt stevig aangesproken en kan rekenen op sancties.

Hetzelfde geldt voor LHBTI-discriminatie. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een aannamebeleid dat zoveel mogelijk een afspiegeling is van de lokale bevolking.

De gemeente gaat regie voeren over het inburgeringsonderwijs en helpt nieuwe inwoners om in de gemeente een goede start te maken. Dit is mogelijk door onze nieuwe inwoners zo snel mogelijk taalles te laten volgen en voor huisvesting te zorgen.

10.2  Ouderen

Ouder worden brengt meestal ook beperkingen met zich mee. Om te zorgen dat ouderen die dat willen zolang mogelijk zelfstandig en actief blijven, vinden wij het belangrijk dat zij weten waar ze andere mensen kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen en/of leren en met vragen terecht kunnen. Vrijetijdsbesteding en contact met anderen is belangrijk voor iedereen, maar vooral voor ouderen die anders dreigen te vereenzamen.

Zolang het kan en zolang mensen dat willen moeten mensen in hun eigen woning of buurt kunnen blijven wonen. Hiervoor dient vanuit de eigen wijk, buurt of dorp zorg beschikbaar te zijn, die mensen hierin ondersteunt. De SP pleit daarom voor kleinschalige, intieme buurtverpleeghuizen en het behouden van verzorgingshuizen. Daarnaast moeten seniorenwoningen en aanpasbare woningen bijgebouwd worden en moeten er meer mogelijkheden geboden worden voor woningaanpassing. Zo wordt gedwongen verhuizing naar grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen voorkomen.

10.3  Jongeren

De SP vindt dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen wijk terecht moeten kunnen om te leren, te spelen, te sporten en te ontspannen. Daarvoor zijn geschikte voorzieningen nodig zoals buurthuizen, voldoende speelgelegenheid dichtbij huis en sportgelegenheid zowel binnen als buiten. Belangrijk is het mèt jongeren in plaats van vóór jongeren te denken over wat nodig is. ‘Mikado’ met hun opgeleide jeugd- en jongerenwerkers betrekken de jeugd bij activiteiten.

10.3  In de buurt

Bij het reorganiseren van oude wijken of het realiseren van nieuwe moet er voldoende rekening gehouden worden met publieke ruimte.  Kinderen van alle leeftijden moeten de ruimte hebben om te kunnen spelen maar er moet ook gedacht worden aan een ontmoetingsplek voor ouderen. Dit moet 3% van het  “bouw” oppervlak bedragen.

Terugblik 2014-2018 SP Raadswerk

De SP zit inmiddels acht jaar in de Duivense gemeenteraad. In die tijd hebben we bewezen een partij te zijn die steeds de dagelijkse praktijk van de mensen naar de raad brengt en die vooral op sociaal gebied aan de weg timmert. We doen echter meer.

Een SP-buurtonderzoek in Duiven-West had als uitkomst dat er veel klachten zijn over vocht en schimmel in de huizen van woningstichting Vivare. Samen met een aantal huurders gingen we in gesprek met Vivare. En met resultaat: de woningstichting zegde toe de vochtproblemen en andere ergernissen op te lossen. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

We zorgden dat PostNL de brievenbus weer terugplaatste bij woon-zorgcentrum Thuvine, nadat ze die eerder zonder overleg had weggehaald.

De gemeente Duiven voerde de WMO uit op een manier die in strijd was met de wet. De SP plaatste dit op de politieke agenda, waarna de regels zijn aangepast. We bleven de gang van zaken volgen. Onze fractievoorzitter Pim Neuteboom heeft heel wat ‘keukentafelgesprekken’ bijgewoond om te zien of de wet goed werd uitgevoerd.

Ons raadslid Wilma Daams-van Geijn nam het initiatief om een werkgroep in het leven te roepen die de verdere ontwikkelingen op sociaal gebied volgt en voorstellen voor verbetering doet.

Er is sinds kort een nieuwe vergaderstructuur in onze gemeente die moet zorgen dat burgers nog meer mee kunnen praten en meebeslissen over belangrijke thema’s. Ons raadslid Carlo Veraart heeft in de ontwikkeling hiervan een belangrijke rol gespeeld.

Onze SPeerpunten

Investeren in de buurten

Als het goed gaat in de buurt, gaat het ook goed met de mensen die er wonen. Daarvoor is een veilige woonomgeving nodig met voldoende speelruimte voor kinderen en goed onderhouden groenvoorzieningen. Ook moeten buurtactiviteiten ondersteund worden, moet er waar mogelijk een buurthuis zijn en moeten bewoners, wijkraden en buurtverenigingen echt wat te zeggen hebben.

Zorgen voor elkaar

Meer aandacht voor eenzame ouderen en meer ondersteuning van mantelzorgers, actief aan de slag met armoedebestrijding en een laagdrempelige en betaalbare toegang de sport en het verenigingsleven.

Betaalbaar wonen

Huisvesting is een basisvoorziening. Daarom willen we meer betaalbare, duurzame en goede huur en koopwoningwoningen voor starters, jongeren en ouderen. Woningen die eerlijk verdeeld zijn over Duiven, Groessen en Loo en waarin je zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunt leven.

Een duurzame samenleving

We zetten ons de komende jaren in voor een energiezuinige en klimaatvriendelijke gemeente. Zo’n gemeente adviseert, stimuleert en helpt bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website