h

Opstapplaatsen doelgroepenvervoer van de baan!

23 juni 2021

Opstapplaatsen doelgroepenvervoer van de baan!

Foto: Gerard Wassing

In mei kregen ouders van kinderen die naar het speciaal onderwijs vervoerd worden een brief met daarin een aankondiging dat er vanaf schooljaar 2021-2022 in onze gemeente gewerkt gaat worden met opstapplaatsen, een verhoging van de eigen bijdrage en een verplichting om zelf, eenmaal per week, hun kinderen zelf naar school te brengen. Dit kwam voor hen als een donderslag bij heldere hemel en trokken aan de bel bij de politiek. Op advies van de SP hebben een aantal ouders hun zorgen uitgesproken tijdens de 'speakers corner' van 6 juni jl. Deze zorgen en reactie van de raad en wethouder was voor de SP en PvdA aanleiding om hier een motie voor in te dienen. Later sloten verschillende andere partijen zich bij deze motie aan.

Op 17 mei ontving de SP een mail van een ouder die met zijn handen in het haar zat. Hij had bericht gekregen dat, er vanaf schooljaar 2021-2022, zijn zoon naar een opstapplaats gebracht moest worden voor het vervoer naar een speciaal onderwijslocatie in Didam met daarbij ook een aankondiging voor een hogere eigen bijdrage en de verplichting om een dag per week zelf zijn zoon naar school te brengen. Vanwege financiele problemen en problemen met vervoer klopte hij aan bij onze gemeente voor een er voor zorg dragen uitzondering in deze nieuwe regeling maar kreeg hiervoor weinig gehoor. Na telefonisch contact met de SP bleken veel meer ouders problemen te hebben met deze plotselinge wijziging en gaf de SP het advies om deze problematiek voor het voetlicht te brengen van de gehele raad en het college.

Tijdens de 'speakers corner' gaven twee ouders op verbeeldende wijze weer welke problematiek ouders ervaren met kinderen met een fysieke en/of psychische beperking en die naar speciaal onderwijs gebracht moeten worden. Nu worden de kinderen bij huis opgehaald, in de nieuwe regeling zouden ze eerst naar een opstapplaats gebracht moeten worden wat zeer ontwrichtend kan werken voor kind en de rest van het gezin. En naast de eerder genoemde financiele verhoging en het eigen vervoer speelt er ook nog een andere frustratie; het elk jaar opnieuw aanvragen van het leerlingenvervoer terwijl de situatie veelal niet veranderd voor hun kinderen. Veel raadsleden reageerden geschrokken en waren verontwaardigd over de plotselinge wijziging van het leerlingenvervoer.

Reden voor de SP en de PvdA om in actie te komen en de wethouder te bevragen hoe het nu precies zit en wat zij kan betekenen voor deze ouders. De wethouder gaf enige verduidelijking maar zag tegelijkertijd weinig ruimte om de voorgestelde wijziging ongedaan te maken. Hierop hebben de SP en de PvdA een motie gemaakt waarin zij het college het volgende verzoekt:

● Zorg te dragen voor het feit dat alle leerlingen, net als voorgaande jaren, ook schooljaar 2021-2022 en verder, passend vervoer hebben, zodat zij naar school kunnen;

● Om de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Duiven 2014 voor komend schooljaar niet toe te passen, maar op dezelfde manier uit te voeren als in het huidige schooljaar 2020-2021;

● Oog te houden voor maatwerk en zo nodig, samen met ouders, op zoek te gaan naar oplossingen, zodat zij niet buiten de boot vallen of ineens voor onverwachte situaties komen te staan en daardoor geen gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer;

● De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Duiven 2014 te vernieuwen en dit uiterlijk in Q4 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen inclusief het advies van de Raad voor Sociaal Domein Duiven, waarbij ook gekeken wordt om voor meerdere jaren een beschikking te maken, zodat ouders niet ieder jaar een nieuwe aanvraag hoeven te doen.

Deze motie is breed gedragen ingediend en unaniem aangenomen wat voor alle verontruste ouders een enorme opluchting zal betekenen. De SP zal er in ieder geval voor zorgen dragen dat, bij de bespreking van de nieuwe verordening Leerlingenvervoer die in het vierde kwartaal 2021 behandeld wordt, bovengenoemde punten uitvoerig onder de aandacht gebracht worden zodat de ouders zo min mogelijk belast worden met de uitvoering ervan.

Reactie toevoegen

U bent hier